Medlemsbetingelser

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen.

 

Betaling ved oppstart av medlemskapet

Avtalegiro:

Ved oppstart av medlemskontrakten betaler man medlemsavgiften for de to første månedene, samt administrasjonsgebyr.

Kontant:

Betaling for medlemskapet gjøres i sin helhet ved inngåelse av treningsavtalen.

Medlemskort:

Alle nye medlemmer får personlig medlemskort inkludert i prisen ved innmelding. Ved tapt eller ødelagt kort, utstedes nytt kort til en avgift på kr 50,-.

Medlemmet plikter å fremvise gyldig medlemskort ved hvert besøk på senteret.

 

Bindingstid

 • Bindingstiden gjelder fra medlemmets innmeldte dato og i 12 betalende måneder dersom annet ikke er oppgitt.
 • Medlemmer som melder seg ut etter bindingstid slipper å betale administrasjonsgebyr hvis ny innmelding foreligger innen 30 kalenderdager fra utmeldingsdato.

 

Bedriftsavtale

 • Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap. Medlemmet betaler ordinær medlemsavgift fra tidspunktet for overgang.

 

Ved endring av avtalebestemmelser

 • Ved endring av kontrakt vil ny avtale gjelde fra dagen endringer skjer. Endring av medlemskontrakt medfører ikke ny bindingstid, med mindre annet er avtalt.

 

Betingelser for avtalen

Treningsavgiften for de første 2 månedene ved avtalegiroavtale skal betales i resepsjonen eller ved mottatt faktura. Forskutterte beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Under bindingstiden forekommer det ikke prisendringer, så sant medlemmet selv ikke har endret avtalen. Myrens Sportssenter forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke foretatt prisjustering i kontantavtalens løpetid.

 

Om avtalegiro

AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro er gyldig og aktiv. Dersom AvtaleGiro-avtalen ikke er gyldig og aktiv vil Myrens Sportssenter utstede SMS-faktura, og deretter faktura hvor fakturagebyr vil påløpe.

Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris. AvtaleGiro-fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakten til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt, og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil Myrens Sportssenter kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående avtaleperiode.

 

Prosedyre ved manglende betaling

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler iht inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft.

Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes 2 eller flere forfalte krav, kan Myrens Sportssenter sperre adgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel, vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

 

Frys av medlemsavtalen

A) En kontrakt kan fryses fra 1-12 måneder ved følgende dokumenterte grunner:

 • Sykdom / skade som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan benytte seg av treningssenteret.
 • Svangerskap som medfører at man ikke kan, eller ønsker, å trene
 • Utstasjonering i jobb eller studier / militær tjeneste som er lenger unna enn 50 km fra Myrens Sportssenter.
 • Ferie for mer enn 2 måneder.

B) Medlemskapet kan fryses opptil 2 måneder pr år uten dokumentert grunn for kr 99,- pr måned.

 

Frysvilkår

Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og  eventuell nødvendig dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Fryssøknaden vil ikke bli behandlet før dokumentasjon foreligger.

Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Frys av kontraktsperiode gjelder maksimum 12 måneder. Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange dager som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir opp til 12 betalende måneder.

Betalingsfri periode kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange dager.

Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra Myrens Sportssenter.

Det beregnes opptil 14 dagers behandlingstid.

Ved oppsigelse av medlemskapet innenfor en frysperiode vil frysperioden bli avsluttet for  oppsigelsesmåneden slik at medlemsavgift for denne blir belastet. Oppsigelsesmåneden kan ikke fryses.

Medlemskapet åpnes automatisk etter endt frys, og medlemmet må selv sørge for å ta kontakt med senteret for eventuell videre frys. Medlemmet må sørge for at avtalegiro er aktiv etter endt frys.

 

Oppsigelse av medlemsavtalen

Oppsigelsestiden er en – 1 – måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje innen utløpet av den 10. måned. Oppsigelsen må skje skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet, eller ved oppmøte direkte på senteret. Ved oppmøte på senteret, mottar medlemmet kopi av oppsigelsen. Medlemmet skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Myrens Sportssenter.

Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i avtaleperioden må dokumenteres. Oppsigelse innenfor bindingstiden godkjennes ikke før dokumentasjon er mottatt.

Dersom angrefristen benyttes, blir innbetalt treningsavgift refundert. Administrasjonsgebyret blir ikke refundert.

Ved oppsigelse av medlemsavtalen før det har gått 6 måneder, må verdien av innmeldingstilbudet betales i sin helhet.

 

Oppsigelse av medlemsavtalen fra Myrens Sportssenters side

Myrens Sportssenter forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på senterets interne retningslinjer som for eksempel:

 • Tyveri fra senteret eller medlemmer.
 • Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.
 • Ikke betaler medlemsavgiften i 2 måneder eller mer.
 • Pga helsemessig tilstand kan ta skade av senterets tilbud.
 • På en eller annen måte opptrer mot senterets interesser og formål.
 • Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
 • Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.

Forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt medlemmet før oppsigelse av medlemsavtalen.

 

Særskilte vilkår gjelder for bedrift-, formiddag-, student og senior medlemskap

Begrenset bruk, se egne retningslinjer på senter.

 

Studentmedlemskap

Studentmedlemskap vil automatisk bli priset opp til gjeldende ordinær pris etter bindingstidens utløp, med mindre nytt studentbevis er fremlagt.

 

Personopplysning og markedsføring (Myrens Sportssenter = MSS)

 • Medlemmet samtykker til at MSS, og andre firmaer som inngår i samme konsern som MSS, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, foto, betalingsopplysninger og lignende) og medlemmets bruk av MSSs tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra MSS. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er daglig leder ved MSS.
  Medlemmet samtykker til at MSS lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike treningssentrene, hvilke treningsøkter medlemmet har deltatt på, om medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetreningstime eller annen aktivitet, samt om medlemmet har deltatt eller avbestilt plass på time.
  Medlemmet kan videre samtykke til at MSS lagrer treningshistorikk for en lengre periode i forbindelse med visse tjenester og tilbud.
 • Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. MSS skal bekrefte mottak av melding om sletting.
 • Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.
 • Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at MSS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte MSS. Markedsaktiviteter basert på samtykke kan medlemmet selv administrere via «Mine sider». Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår eller endring av medlemsavtalen.
 • Samtykket fra medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av medlemsavtalen. Dette for å kunne gi medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av MSS.

 

Rent senter

Myrens Sportssenter ønsker et rent og sunt treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant sine medlemmer. Treningssenteret har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll.

Som medlem hos Myrens Sportssenter forplikter du deg til å ta avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen noe som gir Myrens Sportssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Som medlem forplikter du deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. En oppdatert versjon av denne listen kan til enhver tid finnes på http://www.antidoping.no/regler/dopinglisten/.

Dersom senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler kan du bli innkalt til en samtale. Under samtalen kan du, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret. Dersom du da ikke signerer en slik erklæring, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og Myrens Sportssenter har anledning til å si opp avtalen.